Το έργο

Στόχος
Στόχος της Παρέμβασης είναι η κινητοποίηση και ενδυνάμωση των τοπικών φορέων της περιοχής παρέμβασης του Σχεδίου και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης ανέργων, μέσω της εξειδικευμένης διάγνωσης των τοπικών αναγκών και της ανάδειξης των ιδιαιτέρων τοπικών αναπτυξιακών δυνατοτήτων της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο αυτό το Σχέδιο Δράσης με τίτλο «ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» έχοντας ως πεδίο αναφοράς την τοπική αγορά εργασίας των τεσσάρων Δήμων της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, αφορά μια συνεκτική παρέμβαση στήριξης του τοπικού ανθρώπινου δυναμικού και των επιχειρήσεων, για την προώθηση της απασχόλησης και της σύζευξης προσφοράς και ζήτησης εργασίας, μέσω της αποτύπωσης και εξυπηρέτησης των αναγκών της υφιστάμενης τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας, της ενίσχυσης νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και της ανάδειξης νέων βιώσιμων πεδίων επιχειρηματικής δραστηριότητας. Παράλληλα, η παρέμβαση αναμένεται να συμβάλλει στη διαχείριση των προβλημάτων που δημιουργεί η οικονομική κρίση τα τελευταία χρόνια στον τομέα της απασχόλησης και κατ’ επέκταση στην κοινωνική συνοχή των τοπικών κοινωνιών.

Περιοχή Παρέμβασης Πράξης
Η περιοχή παρέμβασης του προτεινόμενου Σχεδίου Δράσης «Σύμφωνο Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης» αφορά τους Δήμους Θερμαϊκού, Θέρμης, Πυλαίας- Χορτιάτη και Καλαμαριάς, αποτελώντας μια διευρυμένη τοπική ενότητα της Ανατολικής  Θεσσαλονίκης, η οποία διοικητικά εντάσσεται στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Χρονική Διάρκεια Υλοποίησης
Ημερομηνία έναρξης της πράξης καθώς και χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωσή της:01/11/ 2012 - 31/10/2014, 24 μήνες

Οφέλη Πράξης
Οφέλη σε  τοπικό επίπεδο:

  • Την ενίσχυση των δεσμών και συνεργειών των ΟΤΑ της Α.Σ., με την τοπική οικονομία και τους παραγωγικούς φορείς με στόχο τη δημιουργία μιας ισχυρής σύμπραξης στήριξης της τοπικής ανάπτυξης μέσω της καταγραφής των αναγκών της τοπικής οικονομίας και συντονισμένης στήριξης της τοπικής απασχόλησης και επιχειρηματικότητας.
  • Την υποστήριξη της Τοπικής Ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής, μέσω της αύξησης της απασχόλησης του τοπικού ανθρώπινου δυναμικού και της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας για ανέργους.
  • Τη βελτίωση και ανάδειξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων και την προώθηση της απασχολησιμότητας του τοπικού ανθρώπινου δυναμικού.
  • Τη συμβολή στην εξειδικευμένη υποστήριξη και ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, με στόχο την προώθηση της σύζευξης προσφοράς και ζήτησης εργασίας σε τοπικό επίπεδο.
  • Τη διερεύνηση και ανάδειξη νέων και την ενίσχυση υφιστάμενων παραγωγικών κλάδων με δυναμική ανάπτυξης για την τόνωση και διατήρηση της απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο.


Οφέλη για ωφελούμενους:
Α) 10 ωφελούμενοι να ιδρύσουν νέα επιχείρηση ,
Β) 46 ωφελούμενοι να  επεκτείνουν υφιστάμενη επιχειρηματική δραστηριότητα,
Γ)  44 ωφελούμενοι να  προσληφθούν  σε επιχειρήσεις
Δ) 20 ωφελούμενοι να  υπογράψουν συμβάσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στον ιδιωτικό τομέα,
Ε) 36 ωφελούμενοι να  προετοιμαστούν για ένταξη σε άλλα προγράμματα
ΣΤ) 40 ωφελούμενοι να  συστήσουν 5 Κοινωνικές Επιχειρήσεις και
Ζ) 40 θέσεις απασχόλησης να δημιουργηθούν σε δυναμικούς κλάδους

Δομές Συμβουλευτικής
Οι Δομές υλοποίησης των Δράσεων Συμβουλευτικής του Σχεδίου που πληρούν τους όρους προσπελασιμότητας ΑΜΕΑ αλλά και τις προϋποθέσεις των τεχνικών προδιαγραφών υλοποίησης Συμβουλευτικών Δράσεων (Οργανωμένος χώρος υποδοχής ωφελουμένων, χώρος ατομικών συνεδριών, τηλέφωνο, Η/Υ καθώς και χώρος υλοποίησης Ομαδικών Συνεδριών) και έχουν παραχωρηθεί από τους συμμετέχοντες Δήμους είναι οι εξής:

  • Δήμος Θερμαϊκού: Δημαρχείο Μηχανιώνας, Κώστα Βάρναλη 2
  • Δήμος Θέρμης: Αθανασίου Διάκου 6,  & στο Πολιτιστικό Κέντρο, Αίθουσα Πολλαπλών (ισόγειο), Θέρμη 
  • Δήμος Καλαμαριάς: Καραμαούνα 1, Πλατεία Σκρα, Καλαμαριά
  • Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη: Δημοτικό Πολιτιστικό Κέντρο Πανοράματος (ισόγειο), Απ. Σαμανίδη 21, Πανόραμα

Sticker topsaf