Σύσταση ΑΣ

Η σύνθεση της Α.Σ. “ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΠΡΩΤ.Α.» ” έχοντας  ως πεδίο αναφοράς την τοπική αγορά εργασίας των Δήμων Θερμαϊκού, Θέρμης, Καλαμαριάς  και Πυλαίας - Χορτιάτη της Ανατολικής Θεσσαλονίκης (Θέρμης, Θερμαϊκού, Καλαμαριάς και Πυλαίας Χορτιάτη), επικεντρώνεται στη δημιουργία συνδέσμων και αλληλεπιδράσεων μεταξύ οικονομικών και κοινωνικών παραγόντων καθώς και στον τρόπο οργάνωσής και συστηματοποίησής τους, προκειμένου να δημιουργήσουν ανάπτυξη, στηρίζοντας άτυπα κοινωνικά δίκτυα και δημιουργώντας γέφυρες και συνέργειες μεταξύ επιμέρους κοινωνικών ομάδων. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η διαμόρφωση σταθερών σχέσεων επικοινωνίας και συνεργασίας ανάμεσα σε τοπικούς φορείς.

Ο Συντονιστής της Α.Σ., ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.,  ως ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ, μέσω της πολυετούς εμπειρίας στο συντονισμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων Τοπικής Ανάπτυξης, με τη συνεργασία  και κινητοποίηση των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θα  συντονίζει το πλαίσιο υλοποίησης των παρεμβάσεων για την προώθηση της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης μέσω ισχυρών και συμμετοχικών τοπικών συνεργειών.

Επιπλέον, η συμμετοχή των τεσσάρων ισχυρών ΟΤΑ της Ανατολικής Θεσσαλονίκης στην Α.Σ. εξασφαλίζει την επάρκεια της Σύμπραξης για το σχεδιασμό, εφαρμογή και αξιολόγηση πολιτικών τοπικής ανάπτυξης με την επένδυση στο κοινωνικό κεφάλαιο της περιοχής.

Η συμμετοχή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος/ΤΚΜ, ως φορέα εκπροσώπησης της ομάδας ωφελουμένων των νέων επιστημόνων μηχανικών, θα συμβάλλει δυναμικά στην ενθάρρυνση και κινητοποίηση της συμμετοχής των ωφελουμένων της ομάδας των νέων επιστημόνων μηχανικών και περιβαλλοντολόγων στην Πράξη, καθώς και στη διάχυση της τεχνογνωσίας του φορέα στο τομέα των Πράσινων Τεχνολογιών και συστημάτων, μέσα από δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των τοπικών επιχειρηματικών κοινοτήτων και πολιτών της χωρικής ενότητας του Σχεδίου σε θέματα Πράσινης Επιχειρηματικότητας, Πράσινης Απασχόλησης και προοπτικών ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο.

Η συμμετοχή του Εταίρου ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ θα συμβάλλει σε θέματα στήριξης της ανάπτυξης καινοτόμων παρεμβάσεων αγροτικής ανάπτυξης, στην ομάδα των αγροτών και εν δυνάμει αγροτών του Σχεδίου, στη μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης και των δυναμικών ανάπτυξης της αγροτικής οικονομίας σε τοπικό επίπεδο και την εξειδικευμένη προετοιμασία των ωφελουμένων που θα συστήσουν Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Αγροτικής Οικονομίας.

Τέλος, η συμμετοχή εξειδικευμένων, στο σχεδιασμό μελετών, παρεμβάσεων και έργων Τοπικής Ανάπτυξης, επένδυσης στο Κοινωνικό Κεφάλαιο και σε δράσεις Δια βίου Εκπαίδευσης και βελτίωσης των δεξιοτήτων και απασχολησιμότητας του ανθρώπινου δυναμικού, οργανισμών (ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε.Π.Ε. «ΚΕΚ ΙΔΕΑ Ε.Π.Ε.», ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΚ Α.Ε.) , προσδίδει την απαραίτητη τεχνογνωσία  σχεδιασμού και υλοποίησης των αναπτυξιακών παρεμβάσεων και συστηματικής εφαρμογής εργαλείων και μεθοδολογίας  παραγωγής των προϊόντων της Πράξης.

Sticker topsaf