ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ» Α.Ε.


Η Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., συστάθηκε το 1995 με τη μορφή Ανώνυμης Εταιρείας σύμφωνα με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και έχει ως στόχο, την προώθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή των φορέων της Αυτοδιοίκησης που μετέχουν στη μετοχική της σύνθεση, στην οποία σήμερα συμμετέχουν η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 9 ΟΤΑ των Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής, Επιμελητήρια, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και Επαγγελματικοί σύνδεσμοι.

Βασική πολιτική στη λειτουργία της, είναι o συνδυασμός παράλληλων παρεμβάσεων σε όλους τους τομείς της κοινωνίας και η ενσωμάτωση στοιχείων της ολοκληρωμένης ανάπτυξης σε όλες τις μεμονωμένες δράσεις της. Η ANATOΛIKH A.E. αναπτύσσει δραστηριότητες στους άξονες: Περιβάλλον και υποδομές, Ενέργεια, Νέες τεχνολογίες και πληροφορική, Ανθρώπινοι πόροι, Αγροτική ανάπτυξη, προώθηση καινοτομίας, Υποστήριξη Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Υποστήριξη επιχειρήσεων και Υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

Στη δραστηριότητα της εταιρείας δίνεται βαρύτητα:

• στην αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων με ισόρροπη ανάπτυξη όλων των τομέων της οικονομίας,
• στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και στην εισαγωγή της καινοτομίας στην παραγωγική διαδικασία και στα
• συστήματα διοίκησης και εξυπηρέτησης του πολίτη.
• στην ενίσχυση των ενδογενών δυνάμεων ανάπτυξης, ιδιαίτερα του ανθρώπινου δυναμικού,
• στην εξασφάλιση της ποιότητας ζωής μέσα από την προώθηση έργων υποδομής, την αλλαγή
καταναλωτικών προτύπων, την ενίσχυση της πληροφόρησης και την πολιτισμική ανάπτυξη,

Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο η σύνθεση του οποίου και οι αρμοδιότητές του ορίζονται από το ΦΕΚ 2778/14-06-1995, από τις διατάξεις του Ν. 2190/20 και του N. 3463/2006 όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., σύμφωνα με το οργανόγραμμά της συγκροτείται από τις παρακάτω Υπηρεσίες

• Γενική διεύθυνση
• Διεύθυνση Τοπικής Ανάπτυξης
• Διεύθυνση Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης
• Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων & Εκδηλώσεων
• Γραφείο νομικής υποστήριξης

Στον εσωτερικό οργανισμό υπηρεσιών της εταιρείας περιλαμβάνονται 23 οργανικές θέσεις. Σήμερα απασχολούνται με συμβάσεις αορίστου/ ορισμένου χρόνου και με συμβάσεις έργου στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων 25 άτομα.

Στη Διεύθυνση Τοπικής Ανάπτυξης, λειτουργούν τα τμήματα Υποστήριξης ΟΤΑ, Φορέων, Επιχειρήσεων και εφαρμογών νέων τεχνολογιών, Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και τα γραφεία Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού – Κέντρο Συμβουλευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών και Αγροτικής Ανάπτυξης.

Στη Διεύθυνση Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης, λειτουργούν τα τμήματα Οικονομικής διαχείρισης και τα Γραφεία Προσωπικού, Προγραμματισμού, Τεκμηρίωσης /Ποιότητας και Μηχανογράφησης.

Sticker topsaf