Μοριοδότηση


Η επιλογή των ωφελουμένων θα γίνει βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων:

• Στα Κριτήρια Εκλεξιμότητας Υποψήφιου
• Στα Κριτήρια Κοινωνικής Κατάστασης, Επαγγελματικής και Εκπαιδευτικής Εμπειρίας
• Στη δηλωμένη πρόταση του ατόμου για συμμετοχή στους τομείς Παρέμβασης του Σχεδίου και στο βαθμό δέσμευσης του
• Στη Συνάφεια των προσωπικών και επαγγελματικών στόχων των ωφελουμένων με τους στόχους της παρέμβασης.

Sticker topsaf