Δικαιολογητικά

Νέοι Επιστήμονες
Δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλουν συνημμένα στην αίτηση τους όλοι ανεξαιρέτως οι δυνητικά ωφελούμενοι της συγκεκριμένης ομάδας στόχου:

 • Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Φωτοτυπία Διαβατηρίου
 • Έγγραφο Πιστοποίησης Τόπου Διαμονής :
  • Βεβαίωση μονίμου κατοικίας από τον οικείο Δήμο ή
  • Φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΟΤΕ, Νερό) στο όνομα του υποψηφίου (όχι κινητό τηλέφωνο)
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 • Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος Οικείας Εφορίας του 2012 (χρήση 2011)
 • Φωτοτυπία τίτλων σπουδών (βασικού πτυχίου)
 • Φωτοτυπία τίτλων μεταπτυχιακού/διδακτορικού (εφόσον απαιτείται)
 • Φωτοτυπία αναγνώρισης του πτυχίου τους από το ΔΟΑΤΑΠ (εφόσον απαιτείται)
 • Αντίγραφα άλλων Τίτλων Σπουδών/ Ξένων Γλωσσών (εφόσον υπάρχουν)
 • Αντίγραφα βεβαιώσεων παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης (εφόσον υπάρχουν)
 • Βιογραφικό Σημείωμα (εφόσον υπάρχει)
 • Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος
 • Έναρξη επιτηδεύματος από την αρμόδια ΔΟΥ από τις 02.01.2011 και μετά ή έναρξη μετά τις 01/01/2010 και πρώτη μεταβολή έδρας σε ανεξάρτητο επαγγελματικό χώρο έως τις 02.01.2011
 • Αντίγραφο Απολυτηρίου Στρατού/Πιστοποιητικό τύπου Α ή Υπεύθυνη Δήλωση ότι έχει εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες υποψηφίους)
 • Φωτοτυπία Άδειας Διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας (εφόσον πρόκειται για μετανάστη).
 • Υπεύθυνη Δήλωση  του Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν ιδρύσει τις κάτωθι μορφές εταιρειών:
 1. Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.).
 2. Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες.
 3. Δεν είχαν άλλη επιχείρηση πριν από τη νέα έναρξη επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Υ., η οποία να υπερβαίνει, σε καμία περίπτωση, τους δώδεκα (12) μήνες.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 για τη μη παράλληλη συμμετοχή του σε περισσότερα του ενός συγχρηματοδοτούμενα έργα και ότι έχει παρέλθει ένα δίμηνο από την ολοκλήρωση του προηγούμενου προγράμματος.

Αγρότες – Αγρότισσες
Δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλουν συνημμένα στην αίτηση τους οι δυνητικά ωφελούμενοι της συγκεκριμένης ομάδας στόχου:

 • Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Φωτοτυπία Διαβατηρίου
 • Έγγραφο Πιστοποίησης Τόπου Διαμονής:
  • βεβαίωση μονίμου κατοικίας από τον οικείο Δήμο ή
  • φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΟΤΕ, Νερό) στο όνομα του υποψηφίου (όχι κινητό τηλέφωνο)
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 • Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος Οικείας Εφορίας του 2012 (χρήση 2011)
 • Αποδεικτικό ασφάλισης στον ΟΓΑ (βεβαίωση ΟΓΑ ή φωτοτυπία τελευταίας απόδειξης πληρωμής εισφορών στον ΟΓΑ _ Δεκέμβριος 2012)
 • Φωτοτυπία του Ε1 για το οικονομικό έτος 2011
 • Φωτοτυπία Άδειας Διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας (εφόσον πρόκειται για μετανάστη).
 • Αντίγραφα Τίτλων Σπουδών/ Ξένων Γλωσσών (εφόσον υπάρχουν)
 • Αντίγραφα βεβαιώσεων παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης (εφόσον υπάρχουν)
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 για τη μη παράλληλη συμμετοχή του σε περισσότερα του ενός συγχρηματοδοτούμενα έργα και ότι έχει παρέλθει ένα δίμηνο από την ολοκλήρωση του προηγούμενου προγράμματος. 

 

Άνεργοι
Δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλουν συνημμένα στην αίτηση τους όλοι ανεξαιρέτως οι άνεργοι:

 • Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Φωτοτυπία Διαβατηρίου
 • Φωτοτυπίας Κάρτας Ανεργίας
 • Έγγραφο Πιστοποίησης Τόπου Διαμονής:
  • βεβαίωση μονίμου κατοικίας από τον οικείο Δήμο ή
  • φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΟΤΕ, Νερό) στο όνομα του υποψηφίου (όχι κινητό τηλέφωνο)
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 • Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος Οικείας Εφορίας του 2012 (χρήση 2011)
 • Βιογραφικό Σημείωμα (εφόσον υπάρχει)
 • Αντίγραφα Τίτλων Σπουδών/ Ξένων Γλωσσών (εφόσον υπάρχουν)
 • Αντίγραφα βεβαιώσεων παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης (εφόσον υπάρχουν)
 • Φωτοτυπία Άδειας διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας (εφόσον πρόκειται για μετανάστη).
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 για τη μη παράλληλη συμμετοχή του σε περισσότερα του ενός συγχρηματοδοτούμενα έργα και ότι έχει παρέλθει ένα δίμηνο από την ολοκλήρωση του προηγούμενου προγράμματος.Sticker topsaf