Διαδικασία επιλογής Ωφελουμένων


Μετά τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων και σε διάστημα 5 (πέντε) ημερών τα άτομα που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τα ειδικά χαρακτηριστικά θα ενημερωθούν τηλεφωνικά και θα προσκληθούν να περάσουν συνέντευξη από εξειδικευμένο Στέλεχος-Σύμβουλο/ εκπρόσωπο της Πενταμελούς Επιτροπής Επιλογής Ωφελουμένων του Σχεδίου Δράσης.

Τα στελέχη που θα ασχοληθούν με τις συνεντεύξεις θα επεξεργαστούν το αποτέλεσμά τους και θα υποβάλλουν σχετική έκθεση προς τα μέλη της Επιτροπής Επιλογής, όπου θα αναφέρεται η βαθμολογία (μόρια) του ωφελούμενου με βάση το επιλεγμένο σύστημα κριτηρίων αλλά και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ατόμου, όπως οι διαπιστωμένες ανάγκες, η οξύτητα των προβλημάτων και οι υπάρχουσες κοινωνικές και επαγγελματικές δεξιότητες. Επιπλέον, η έκθεση για κάθε ωφελούμενο θα πρέπει να εστιάζει αφενός στην «ωριμότητα» και τη διαθεσιμότητα του να συμμετέχει στο έργο και αφετέρου στις δράσεις στις οποίες προτείνεται να κατευθυνθεί ο υποψήφιος.

Όσον αφορά στην Επιτροπή Επιλογής θα είναι πενταμελής, διεπιστημονική και θα αποτελείται από:

 • 3 μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του Σχεδίου Δράσης
 • τον/την εξειδικευμένο/η σύμβουλο που έκανε την αρχική διάγνωση αναγκών
 • τον/την επιστημονικό/ή υπεύθυνο/η της συμβουλευτικής.

 

Κριτήρια επιλογής.
Η επιλογή των ωφελουμένων/ανέργων για την υλοποίηση των δράσεων πληροφόρησης και κατάρτισης θα γίνει μέσα από την εφαρμογή αντικειμενικού συστήματος μοριοδότησης το οποίο λαμβάνει υπόψη του σε μεγάλο βαθμό τα κριτήρια του Ν. 3250/2004 αλλά και κριτήρια που αφορούν στην οικονομική, κοινωνική και οικογενειακή κατάσταση των ενδιαφερόμενων ανέργων. Τα κριτήρια αυτά θα είναι τα εξής:

 • Το φύλο: σύμφωνα με την αρχή της ισότητας θα δοθεί προτεραιότητα στις άνεργες γυναίκες (σε ποσοστό 60%)
 • Το διάστημα ανεργίας
 • Η οικογενειακή κατάσταση
 • Οι γνώσεις ξένων γλωσσών, Η/Υ αλλά και ειδικές γνώσεις άσκησης ενός επαγγέλματος

Επιπλέον θα συνεκτιμηθούν τα εξής ειδικά κριτήρια:

 • Η ειδικότητα των ωφελουμένων και ο χρόνος προϋπηρεσίας τους σε αυτές, ώστε να ανταποκρίνεται σε αυτές που εμφανίζουν τη μεγαλύτερη ζήτηση από την τοπική επιχειρηματική κοινότητα. Προκειμένου να επιτευχθεί αποτελεσματική σύζευξη της προσφοράς και ζήτησης εργασίας στην περιοχή παρέμβασης μέσω του έργου είναι αναγκαίο ο πληθυσμός των ωφελουμένων να αποτελείται από άτομα που να διαθέτουν το ζητούμενο προφίλ από τις επιχειρήσεις. Αυτό θα βοηθήσει στο σχεδιασμό δράσεων που θα στοχεύουν στην αναβάθμιση των προσόντων και δεξιοτήτων των ωφελουμένων, αλλά και στην εκ των προτέρων επιλογή ανέργων που να διαθέτουν την κατάλληλη επαγγελματική εξειδίκευση
 • Το συνολικό προφίλ του υποψηφίου, το οποίο θα προκύψει από τη συνέντευξη και θα βαθμολογείται η αυξημένη ανάγκη συμβουλευτικής υποστήριξης, «ωριμότητα» - διαθεσιμότητα, επιθυμία ένταξης στην αγορά εργασίας, συμβατότητα του προφίλ με τους επιμέρους στόχους του έργου.
 • Η μη ένταξη κατά το παρελθόν σε Προγράμματα Κατάρτισης, κύκλους συμβουλευτικής, προγράμματα ΝΘΕ, ΝΕΕ, Stage. Προτεραιότητα θα δοθεί σε ανέργους που δεν έχουν ωφεληθεί από καμία παρέμβαση στο παρελθόν
 • Η ύπαρξη επιχειρηματικής ιδέας αλλά και η ετοιμότητα του ωφελούμενου για την υλοποίηση αυτής, ως επιπλέον κριτήριο για τους ανέργους που επιθυμούν να αυτοαπασχοληθούν ή να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα.

 

Sticker topsaf