ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ / ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 

 1. Ενδιαφέρομαι να βρω μια απασχόληση, πρέπει να παρακολουθήσω όλες τις δράσεις του Προγράμματος;

Η παρακολούθηση της δράσης Συμβουλευτικής είναι υποχρεωτική για όλους τους ωφελούμενους. Στη δράση κατάρτισης υπάρχουν οκτώ (8) επιδοτούμενα προγράμματα στα οποία εντάσσονται το σύνολο των ωφελούμενων που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα , δηλαδή 160 ωφελούμενοι.

 1. Κατά τη διάρκεια της Συμβουλευτικής Διαδικασίας , τι γίνεται με την κάρτα ανεργίας;

Όσοι άνεργοι συμμετέχουν στο ΤΟΠΣΑ κατά τη διάρκεια της συμβουλευτικής διαδικασίας πρέπει να συνεχίσουν τη διαδικασία ανανέωσης της κάρτας ανεργίας μέχρι τη χρονική στιγμή που θα ενταχθούν σε κάποιο πρόγραμμα κατάρτισης.

Κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης που προβλέπονται στο πλαίσιο του έργου χάνουν την ιδιότητα του ανέργου ή και του μακροχρόνια ανέργου αφού συμμετέχουν σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης. Η συμμετοχή των εγγεγραμμένων στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ. ανέργων σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης δεν αποτελεί λόγο διαγραφής τους από τα ανωτέρω μητρώα. Ο χρόνος επαγγελματικής κατάρτισης δεν υπολογίζεται ως χρόνος ανεργίας. (ΦΕΚ 88/18.4.2013, ΑΡΘΡΟ 30)

 1. Υπάρχει επιδότηση για την παρακολούθηση προγράμματος κατάρτισης;

Η κατάρτιση είναι επιδοτούμενη, αυτό σημαίνει ότι οι ωφελούμενοι για την παρακολούθηση ενός προγράμματος κατάρτισης θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα (5,32€/ωρα) με την προϋπόθεση ότι έχουν ολοκληρώσει τη δράση Συμβουλευτικής του σχεδίου και έχουν παρακολουθήσει τον απαιτούμενο από το πρόγραμμα αριθμό ωρών κατάρτισης. Κάθε ωφελούμενος δύναται να ενταχθεί και να παρακολουθήσει μόνο ένα πρόγραμμα κατάρτισης.

 1. Σε ποια Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης θα υλοποιηθούν τα επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης;

Τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης όπου θα υλοποιηθούν οι Δράσεις Κατάρτισης του Σχεδίου είναι Πιστοποιημένα από το ΕΚΕΠΙΣ για τις υποδομές και τεχνικές προδιαγραφές λειτουργίας, οι οποίες εξασφαλίζουν τη προσπελασιμότητα των Δομών Κατάρτισης από ΑΜΕΑ και είναι τα εξής:

  • Τεχνική Εκπαιδευτική Κ.Ε.Κ. Α.Ε.

Θα πραγματοποιηθούν τα ακόλουθα επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης:

     - Πράσινη Επιχειρηματικότητα & Προώθηση Πράσινων Τεχνολογιών και Υλικών

- Κατάρτιση στις Βιολογικές Καλλιέργειες – Πιστοποίηση, Τυποποίηση & Προώθηση Αγροτικών Προϊόντων

- Κατάρτιση στις Πωλήσεις – Υπηρεσίες

- Κατάρτιση σε Σύγχρονες Τεχνικές Παραγωγής και Επεξεργασίας Τροφίμων

  • Καινοτόμες Αναπτυξιακές Δράσεις – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ε.Π.Ε. «ΚΕΚ IDEA Ε.Π.Ε.»

Θα πραγματοποιηθούν τα ακόλουθα επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης:

- Κατάρτιση στις Βιολογικές Καλλιέργειες – Πιστοποίηση, Τυποποίηση & Προώθηση Αγροτικών Προϊόντων

- Κατάρτιση Βοηθών Επισιτισμού

- Κατάρτιση Βοηθητικού και Υποστηρικτικού Προσωπικού σε Μονάδες Υγείας

- Κατάρτιση στην Παροχή Υπηρεσιών Φροντίδας & Εξυπηρέτησης Κατ΄ Οίκον

 1. Μπορεί κάποιος άνεργος να συμμετέχει σε περισσότερα του ενός έργα ΤΟΠΣΑ;

  Κανένας δεν μπορεί να συμμετέχει σε δύο (2) συγχρηματοδοτούμενα έργα.

  ( ΕΣΔΕΚ, άρθρο 4.2.6, παράγραφο 8: Κάθε άνεργος καταρτιζόμενος που ολοκληρώνει ένα πρόγραμμα μπορεί να συμμετάσχει και πάλι σε άλλο πρόγραμμα κατάρτισης μόνο μετά την παρέλευση διμήνου από την ολοκλήρωση του προηγούμενου προγράμματος. Η ανωτέρω διάταξη δεν ισχύει για τα προγράμματα ελληνομάθειας και τα προγράμματα κατάρτισης δεξιοτήτων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) τα οποία οδηγούν σε πιστοποίηση, καθώς επίσης και για τα προγράμματα κατάρτισης σε οριζόντιες δεξιότητες.

  Για τα ανωτέρω στοιχεία κάθε καταρτιζόμενος υπογράφει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86.

  Σε περίπτωση επιτυχούς συμμετοχής ενός ανέργου σε πρόγραμμα βασικών δεξιοτήτων ΤΠΕ και απόκτησης του σχετικού πιστοποιητικού, τότε ο άνεργος μπορεί να παρακολουθήσει πρόγραμμα εξειδικευμένων δεξιοτήτων ΤΠΕ, ανεξάρτητα από το χρόνο που μεσολαβεί μεταξύ της υλοποίησης των δύο (2) προγραμμάτων.

 1. Άνεργοι που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες (π.χ. χρόνια πάσχοντες, ΑΜΕΑ, μετανάστες) μπορούν να είναι ωφελούμενοι των ΤΟΠΣΑ;

  Δεν εξαιρούνται οι ΕΚΟ, αλλά ούτε πριμοδοτούνται με κάποιο τρόπο. Ισχύει και γι αυτούς ό,τι ισχύει και για τους λοιπούς ωφελούμενους.

 1. Αν μπω στο πρόγραμμα, είναι σίγουρο ότι θα βρω μια εργασία; Υπάρχουν εξ αρχής συγκεκριμένες θέσεις εργασίας, με συγκεκριμένα προσόντα;

  Συγκεκριμένες θέσεις εργασίας, σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις με συγκεκριμένη χρονική διάρκεια δεν υπάρχουν εξ ορισμού στο πρόγραμμα ΤοπΣΑ. Αυτό το οποίο θα γίνει είναι μία προσέγγιση- ενημέρωση και καταγραφή 100 επιχειρήσεων ανά Δήμο με στόχο την προώθηση της σύζευξης προσφοράς και ζήτησης εργασίας. Με απλά λόγια, θα γίνουν επαφές με υγιείς επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της περιοχής παρέμβασης με στόχο να μας δώσουν κάποιες θέσεις εργασίας. Αν οι ωφελούμενοι που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, καλύπτουν τα προσόντα των προσφερόμενων θέσεων εργασίας, τότε θα μπορέσουμε να εντάξουμε κάποιους ωφελούμενους σε θέσεις απασχόλησης. Μία θέση εργασίας, με όρους του προγράμματος, θεωρούμε ότι καλύπτεται εφόσον ο ωφελούμενος διατηρήσει τη θέση για διάστημα τουλάχιστον 3 μηνών.

 1. Υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότηση της αυτοαπασχόλησης μέσω του προγράμματος ΤοπΣΑ;

  Το πρόγραμμα στοχεύει στη σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων, που αφορούν στο επιχειρησιακό μοντέλο που προβλέπεται να ακολουθήσει η επιχείρηση συστηματικά στο μέλλον. Επιπλέον, στοχεύει κάθε επιχειρηματικό σχέδιο να συνοδεύεται από εξειδικευμένο για κάθε επιχείρηση Επενδυτικό Σχέδιο Υπαγωγής της επιχείρησης σε ενισχύσεις, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα επενδυτικά προγράμματα και τηρούνται οι προϋποθέσεις υπαγωγής των υπό σύσταση επιχειρήσεων. Ουσιαστικά, το ίδιο το πρόγραμμα δεν επιδοτεί τους ωφελούμενους για τη σύσταση επιχείρησης, αλλά βοηθά τον ωφελούμενο- με τη σύνταξη του επενδυτικού σχεδίου υπαγωγής- να υπαχθεί σε ένα πρόγραμμα επιδότησης από άλλο φορέα.

 1. Πότε και πού θα γίνονται οι συναντήσεις Συμβουλευτικής;

  Οι συναντήσεις συμβουλευτικής χωρίζονται σε ατομικές και ομαδικές. Όλες οι συναντήσεις πραγματοποιούνται σε χώρους που έχουν παραχωρηθεί από του δήμους. Κάθε ωφελούμενος παρακολουθεί συναντήσεις στο δήμου που έχει δηλώσει μόνιμη κατοικία. Η ατομική συνεδρία, όπου συμμετέχει ο ωφελούμενος και ένας εξειδικευμένος Σύμβουλος, πραγματοποιείται κατόπιν συνεννόησης των δύο πλευρών και σε ώρα που τους εξυπηρετεί από κοινού. Οι ομαδικές συνεδρίες, όπου συμμετέχουν πέντε ωφελούμενοι και ένας εξειδικευμένος σύμβουλος, ορίζονται από τον Σύμβουλο και γνωστοποιούνται σε εύλογο χρόνο στους ωφελούμενους προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμετοχή τους.

 1. Πώς γίνεται η μοριοδότηση των ωφελουμένων προκειμένου να ενταχθούν στο Σχέδιο Δράσης;

  Η επιλογή των ωφελουμένων/ανέργων για την υλοποίηση των δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης θα γίνει μέσα από την εφαρμογή αντικειμενικού συστήματος μοριοδότησης το οποίο λαμβάνει υπόψη του σε μεγάλο βαθμό τα κριτήρια του Ν. 3250/2004 αλλά και κριτήρια που αφορούν στην οικονομική, κοινωνική και οικογενειακή κατάσταση των ενδιαφερόμενων ανέργων. Τα κριτήρια αυτά θα είναι τα εξής:

 • Το φύλο: σύμφωνα με την αρχή της ισότητας θα δοθεί προτεραιότητα στις άνεργες γυναίκες (σε ποσοστό 60%)
 • Το διάστημα ανεργίας
 • Η οικογενειακή κατάσταση
 • Οι γνώσεις ξένων γλωσσών, Η/Υ αλλά και ειδικές γνώσεις άσκησης ενός επαγγέλματος

Επιπλέον θα συνεκτιμηθούν τα εξής ειδικά κριτήρια:

 • Η ειδικότητα των ωφελουμένων και ο χρόνος προϋπηρεσίας τους σε αυτές, ώστε να ανταποκρίνεται σε αυτές που εμφανίζουν τη μεγαλύτερη ζήτηση από την τοπική επιχειρηματική κοινότητα.
 • Το συνολικό προφίλ του υποψηφίου, το οποίο θα προκύψει από τη συνέντευξη και θα βαθμολογείται η αυξημένη ανάγκη συμβουλευτικής υποστήριξης, «ωριμότητα» - διαθεσιμότητα, επιθυμία ένταξης στην αγορά εργασίας, συμβατότητα του προφίλ με τους επιμέρους στόχους του έργου.
 • Η μη ένταξη κατά το παρελθόν σε Προγράμματα Κατάρτισης, κύκλους συμβουλευτικής, προγράμματα ΝΘΕ, ΝΕΕ, Stage. Προτεραιότητα θα δοθεί σε ανέργους που δεν έχουν ωφεληθεί από καμία παρέμβαση στο παρελθόν.
 • Η ύπαρξη επιχειρηματικής ιδέας αλλά και η ετοιμότητα του ωφελούμενου για την υλοποίηση αυτής, ως επιπλέον κριτήριο για τους ανέργους που επιθυμούν να αυτοαπασχοληθούν ή να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα ή για εργαζόμενου που επιθυμούν να κάνουν επέκταση της επιχείρησής τους .

Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι, για τη διασφάλιση του τρόπου επιλογής και τη διαφάνεια των αποτελεσμάτων θα αναρτηθούν πίνακες με τους ωφελούμενους στην έδρα των εταίρων της ΑΣ και στο διαδίκτυο (στην ιστοσελίδα του έργου).

Για πληροφορίες για τις Δράσεις του Σχεδίου και τη διαδικασία ένταξης σ’ αυτές:

 • Στο τηλέφωνο της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. 2310 463 930
 • Στον Δήμο Πυλαίας Χορτιάτη: Δημοτικό Πολιτιστικό Κέντρο Πανοράματος (ισόγειο), Απ. Σαμανίδη 21, Πανόραμα, κάθε Δευτέρα 12.00-14.00
 • Στον Δήμο Θερμαϊκού: Δημαρχείο Μηχανιώνας, Κώστα Βάρναλη 2, κάθε Τρίτη 13.00-15.00
 • Δήμος Καλαμαριάς: Πολυδύναμο Κέντρο Πρόνοιας, Ι. Παπανικόλα 18 & Αμισσού 2ος όροφος, κάθε Τετάρτη 12.00-15.00
 • Δήμος Θέρμης: Αθανασίου Διάκου 6, Θέρμη, κάθε Πέμπτη 15.00-17.30

Sticker topsaf